+
Termékcsoportok
Menü
Termékcsoportok
TOP termékek
Megtekintett termékek
  • Még nem tekintett meg terméket.
Navigáció
Hírek
Napi termékajánló
Epson T129240 cyan eredeti tintapatron
Epson T129240 cyan eredeti tintapatron

6 968 Ft

≈ 20,13 EUR

70
+ ajándékpont
Gyártók
Termékajánló
Elektronikus fizetés

Adatvédelmi tájékoztató

Szolgáltató/Adatkezelő elérhetőségei:

Név: Nagy Bálint László e.v.

Kapcsolattartó: Nagy B. László

Székhelycím: 2541 Lábatlan, Kálvária utca 65.

E-mail cím: tinta-futar@tinta-futar.hu

Telefon: +36 20 241 0565

 

Nagy Bálint László e.v. (Székhely cím: 2541 Lábatlan, Kálvária utca 65. adószám: 55505835-2-31, Nyilvántartási szám: 54198209) (a továbbiakban: Szolgáltató) közzé teszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen jellegű adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (az Európai Parlament és Tanács 2016.04.27.-i általános adatvédelmi rendelete 2016/679 alapján) az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató a http://www.tinta-futar.hu weboldal adatkezelését szabályozza.
Az adatkezelési tájékoztató elérhető a http://www.tinta-futar.hu/adatkezeles címen.
A tájékoztató esetleges módosításai ugyanezen a címen jelennek meg.

 

Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak:

 

1.       „Adatvédelem”: A személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

2.       „Személyes adat”: Bármely meghatározott beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre (érintett) irányuló bármilyen információ, beazonosítható az a természetes személy, aki közvetetten vagy közvetlenül, valamilyen azonosítóval, (pld.: neve, címe vagy egyéb helymeghatározó adata, azonosítószáma vagy online azonosítója) egy vagy több adat alapján beazonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

3.       „Adatkezelés”: Az alkalmazott eljárástól (automatizált vagy manuális) függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítés.

4.       „Adatkezelő”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki az adatok kezelésének célját és eszközét meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

5.       „Adatfeldolgozó”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

6.       „Hozzájárulás”: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

7.       „Célhoz kötött adatkezelés”: A személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy  az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

8.       „Adatvédelmi Incidens” (kellemetlen esemény): A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

9.       „Adatkezelő címzett”: Az a természetes vagy jogi személy, ügynökség, közhatalmi vagy bármely egyéb szerv, akivel a személyes adatot közlik, attól függetlenül, hogy harmadik félként, vagy alvállalkozóként szerepel-e a tevékenységben. Azok közhatalmi szervek, akik egy vizsgálat miatt állami, vagy Uniós tagállami joggal férnek hozzá a személyes adatokhoz nem minősülnek adatkezelő címzettnek. Az adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

A célhoz kötött adatkezelés követelménye, valamint az adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes, törvényes és átlátható mivoltát. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy  az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A személyes adat gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”). Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”). Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”). A személyes adat tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor. Az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”). A személyes adat kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

A web áruház működéséhez szükséges adatkezelés:

A személyes adatok megnevezése és kezelésének célja:

Vezeték- és keresztnév: Számla kiállításához, kapcsolattartáshoz, web áruházas vásárláshoz szükséges adat.

E-mail cím: A szerződés időszaka alatti kapcsolattartáshoz szükséges adat.

Számlázási név és cím: Számla kiállításához szükséges adat.

Adószám: Szabályszerű számla kiállításához szükséges adat.

Szállítási név és cím: A problémamentes házhozszállításhoz szükséges adat.

Telefonszám: A szerződés időszaka alatt felmerülő kérdések, egyeztetések gyorsabb intézéséhez szükséges adat.

Jelszó: A web áruházba történő biztonságos belépéshez szükséges adat.

Vásárlás és regisztráció időpontja: Technikai tevékenység végzéséhez szükséges adat.

IP cím: Technikai tevékenység végzéséhez szükséges adat.

Ezen adatok megadása a web áruházban regisztráló/vásárló minden érintett körébe tartozik. Az e-mail címnek nem kell személyes adatot tartalmaznia. Az adatkezelés tartalma a regisztrációtól/vásárlástól az adattörlésig tart. A személyes adatok a felhasználó kérésére azonnali hatállyal és visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek, ez alól kivételt képez a számviteli törvény által meghatározott, a már korábban kiállított bizonylatok miatt tárolt adatok.

Az adatok megismerésére az adatkezelő címzett, mint a web áruház adatkezelője illetve a marketing munkatársai jogosultak a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megismertetése:

Az érintettnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől a saját személyes adataihoz való hozzáférést, azok módosítását, az adatkezelés korlátozását, törlését, valamint tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá joga van az adathordozhatósághoz és a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. Ezeket a jogokat az alábbi elérhetőségek bármelyikén kérheti:

Postai úton: 2541 Lábatlan, Kálvária utca 65,

E-mail útján: tinta-futar@tinta-futar.hu,

Telefonon: +36 20 241 0565

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tájékoztatjuk látogatónkat, hogy az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik. Ha a web áruházunk vásárlója kíván lenni, feltétlenül meg kell adnia a személyes adatait, hogy a rendelését teljesíteni tudjuk. Ellenkező esetben a rendelését nem tudjuk feldolgozni.

Megbízott, igénybevett adatfeldolgozó:

Megrendelt termékek kiszállítása:

FoxPost Zrt.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.

Telephely: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.

Az adatkezelés ténye/köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

Az érintettek köre: A web áruházban vásárló minden érintett.

Az adatkezelés célja: A vásárlók megrendeléseinek házhozszállítása.

Az adatkezelés időtartalma, az adatok törlési ideje: A szállítási megbízástól a kiszállításig tart, ezt követően minden adatkezelésre átadott adat törlésre kerül.

Az adatkezelés jogalapja: A vásárló hozzájárulása, Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

Tárhely szolgáltató:

Az adatfeldolgozó által biztosított szolgáltatás: A web áruház tárhelyének biztosítása.
Az adatfeldolgozó neve: Paller Endre egyéni vállalkozó

Az adatfeldolgozó címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.

Az adatfeldolgozó adószáma: 63478262-1-40

Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@viltor.hu

Az adatkezelés ténye/köre: Minden az érintettek által megadott személyes adat.

Az érintettek köre: A web áruházat használó minden érintett.

Az adatkezelés célja: A web áruház megfelelő üzemeltetése, mindenkori elérhetősége.

Az adatkezelés időtartalma, az adatok törlési ideje: A tárhely szolgáltató és az üzemeltető között fennálló szerződés ideje alatt, illetve az érintett a tárhely szolgáltató irányába tett törlési kérelméig tart az adatkezelési időszak. Ezen időszakon túl a szolgáltató törli az adatokat.

Az adatfeldolgozás jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés.

Cookie alkalmazása:

 

A web áruházban alkalmazott cookie-k az alábbiak, melyek használatához nem szükséges a Felhasználóktól engedélyt illetve hozzájárulást kérni:

·         Biztonsági okokból használt cookie

·         Jelszóval védett területeken használt cookie

·         A bevásárlókosárhoz használt cookie

Az adatkezelés ténye/köre: Dátum, időpont valamint egyedi azonosítószám

Az érintettek köre: A web áruházban böngésző minden érintett.

Az adatkezelés célja: A látogatók szokásai, nyomon követése, a kosár nyilvántartása valamint a Felhasználók azonosítása.

Az adatkezelés időtartalma: A látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Az adatkezelés jogalapja: A cookie személyes adatokat nem kezel.  

Az érintettektől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Hírlevél:

 

1.) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2.) Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3.) Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4.) Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat az adatkezelés célja
Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

5.) Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6.) Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7.) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8.) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9.) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

10.) A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai úton a 2541 Lábatlan, Kálvária utca 65. címen,
- e-mail útján az tinta-futar@tinta-futar.hu e-mail címen,
- telefonon a +36 20 241 0565 telefonszámon.

11.) Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

12.) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

13.) Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. 

Panaszkezelés:

Az adatkezelés ténye/köre: Vezeték és keresztnév, lakcím, e-mail cím.

Az érintettek köre: A web áruházban korábban vásárolt és panasszal élni kívánó minden érintett.

Az adatkezelés célja: A megvásárolt termékekkel kapcsolatos minőségi panaszügyek kezelése.

Az adatkezelés időtartalma, az adatok törlési ideje: A minőségi kifogásról felvett jegyzőkönyv, átiratait és az arra küldött válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig meg kell őrizni. Az adatok törlésére ezt követően kerül sor.
Az adatkezelés jogalapja: A Vásárló hozzájárulása valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatkezelő címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő és marketing munkatársai kezelhetik, a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megismertetése:

Az érintettnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől a saját személyes adataihoz való hozzáférést, azok módosítását, az adatkezelés korlátozását, törlését, valamint tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá joga van az adathordozhatósághoz és a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. Ezeket a jogokat az alábbi elérhetőségek bármelyikén kérheti:

Postai úton: 2541 Lábatlan, Kálvária utca 65,

E-mail útján: tinta-futar@tinta-futar.hu,

Telefonon: +36 20 241 0565

Tájékoztatjuk a minőségi kifogással élő vásárlónkat, hogy az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik. Ha panasszal kíván élni, feltétlenül meg kell adnia a személyes adatait, hogy a minőségi kifogását kezelni tudjuk. Ellenkező esetben a panaszát nem tudjuk feldolgozni.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a.) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b.) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c.) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 


Az adatvédelmi incidens a hatóságnak történő bejelentése:

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Egyéb adatkezelések és ügyfélkapcsolatok:

Ha az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele folyamán problémája vagy egyéb kérdése lenne az érintetteknek, akkor az alábbi elérhetőségeinken léphetnek kapcsolatba velünk:

·         e-mail cím: tinta-futar@tinta-futar.hu

·         telefon: +36 20 241 0565

 

Vállalkozásunk, mint adatkezelő a részünkre beérkezett üzenetekben, e-mail-ben, telefonon vagy bármilyen más módon közölt adatokat az adatkezeléstől számítva legfeljebb 24 hónap elteltével visszaállíthatatlanul törli.

E tájékoztatóban nem szereplő adatkezelésekről az adatok felvételekor, illetve az elérhetőségeink valamelyikén tudunk felvilágosítást adni.

Hatósági illetve jogszabály felhatalmazása alapján egyéb szervek megkeresése esetén a Szolgáltató, mint adatkezelő köteles adatok, tájékoztatás illetve iratok átadására. Ilyen esetekben a Szolgáltató csakis és kizárólag annyi adatot ad meg, amennyi a megkeresés céljának elegendő, illetve amennyit jogszabályilag köteles megadni.

 

Az adatkezelt érintettek jogai:

1.      Az adatkezelt érintett hozzáférési joga: Jogosult az érintett arra, hogy az adatkezelőtől visszaigazolást kapjon a személyes adatainak kezelése folyamatáról, illetve a kezelt adataihoz hozzáférhessen.

2.      Az adatkezelt érintett adatmódosításhoz való joga: Jogosult az érintett arra, hogy a pontatlan vagy hiányos személyes adatokat az adatkezelő - kiegészítő hozzájáruló nyilatkozat mellett – módosítsa, kiegészítse.

3.      Az adatkezelt érintett törléshez való joga: Jogosult az érintett arra, hogy saját kérésére az adatkezelő törölje az érintettre vonatkozó személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül a számviteli törvény betartásával.

Ha valamely adatkezelő nyilvánosságra hozta az érintett személyes adatait, ennek indokán azokat törölni köteles, mely során ennek a megvalósítási költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen tőle elvárható lépéseket, technikai tevékenységeket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtson az érintett személyes adatainak adatkezelőjének, hogy az érintett kérelmére a szóban forgó személyes adatokra mutató link vagy a személyes adatok másolatának valamint annak minden példányát törölni köteles.

4.      A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

5.      Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén: Az érintett jogosult arra, hogy ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6.      Az adatkezelt érintett adatkezelése korlátozásához való joga: Jogosult az érintett arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben: Ha az érintett vitatja a személyes adatok azonosságát. Ez esetben a korlátozás az ellenőrzés illetve a szükséges módosítások idejére terjed ki. Ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, kérheti a korlátozást. Ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett ellenzi az adatok törlését, mert szüksége van jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.      Az adathordozhatósághoz való joga: Az érintett jogosult arra, hogy azokat a személyes adatokat, melyeket ő maga egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott feldolgozható formátumban megkapja, valamint jogosult arra, hogy egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az előző adatkezelő ezt akadályoztatná.

8.      Automatizált döntéshozatal: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez azonban nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, valamint a döntés meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, továbbá az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Intézkedési határidő:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a hozzá beérkezett kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem teszi meg a szükséges intézkedéseket az érintett kérelme ügyében, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az elmaradt intézkedés okáról, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

·         A személyes adatok álnevesítését és titkosítását,

·         A személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,

·         Fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani,

·         Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

Az adatkezelő adatbiztonsági intézkedései:

A felhasználók személyes adatait a tárhely szolgáltató saját web szerverén tárolja az adatkezelő, az érintettek jelszavait kódokkal látja el, így azok idegenek számára nem hozzáférhetőek.

 

Az adatkezelő elleni panasztételi lehetőség:

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

 

·         2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a),

·         2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a),

·         2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról,

·         2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,

·         2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a),

·         16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról,

·         2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),

·         A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.),

·         A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről,

·         Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.